Σάββατο, 18 Μαΐου 2019 - 21:20

Facebook     Twitter     YouTube     RSS

Τυρός Αρκαδίας - Nέα & Ειδήσεις από τον Τυρό και τον Δήμο Νότιας Κυνουρίας


Εγγραφές Νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

Προς τους Δημότες, (Γονείς ή Κηδεμόνες) που επιθυμούν να εγγράψουν ή να επανεγγράψουν το παιδί τους στη δύναμη του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Νότιας Κυνουρίας για το σχολικό έτος 2019-2020.
 Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής γίνονται από 6 Μαΐου έως 17 Μαΐου 2019.

Σας επισημαίνουμε ότι και οι γονείς παιδιών μικρότερης ηλικίας, τα οποία  συμπληρώνουν τα 2,5 έτη στη διάρκεια του σχολικού έτους 2019-2020 και επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στον Παιδικό Σταθμό, να προσέλθουν στις ανωτέρω ημερομηνίες.

 

ΑΠΑITOYMENA ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΩΝ

 

1.  Αίτηση

 

2. Αντίγραφο Αποδεικτικού Στοιχείου  Ταυτότητας(αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο) σε ισχύ ή μετάφρασή του-εντός του τελευταίου τριμήνου-αν δεν είναι με λατινική γραφή.

 

3.Πιστοποιητικό γέννησης   του παιδιού.

 

4. Ιατρική Βεβαίωση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο για την καλή σωματική & πνευματική υγεία του παιδιού καθώς & για τα εμβόλια και αποτελέσματα φυματοαντίδρασης (MANTOUX) που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών. Επιπλέον,  για τα εμβόλια, θα πρέπει να προσκομίζονται οι αντίστοιχες σελίδες του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού(σε φωτοτυπία). 

 

5. α)  Για γονείς μισθωτούς του Ιδιωτικού τομέα.

  • Βεβαίωση εργοδότη, από την οποία να προκύπτει η συνέχιση της απασχόλησης, καθώς και το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) στη θέση εξαρτημένης εργασίας που οι ενδιαφερόμενοι κατέχουν, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και
  • Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή πρόσφατο αντίγραφο πίνακα προσωπικού Ε4  ή αντίγραφο ισχύουσας σύμβασης με τον εργοδότη όπου θα πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς η διάρκεια και το είδος της σύμβασης ή εργόσημο (αντίγραφο εργόσημου και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα)

5. β)  Για γονείς μισθωτούς του Δημόσιου τομέα.

Βεβαίωση από την υπηρεσία του κάθε γονέα στην οποία θα αναγράφεται η σχέση εργασίας, η ημερομηνία πρόσληψης, το αντικείμενο απασχόλησης και το ωράριο εργασίας .

 

5. γ)  Για γονείς ελεύθερους επαγγελματίες.

  • αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ.
  • βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένοι , ακόμη και αν οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές
  • υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό  Φορέα ή περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.

5. δ)  Για γονείς αγρότες

 

Aπαιτείται βεβαίωση ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ, ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη κατά το τρέχον έτος ή ασφαλιστική ενημερότητα

 

6.  Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου( Εκκαθαριστικό σημείωμα ) για το οικονομικό έτος 2019( φορολογικό 2018,δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2018 έως 31/12/2018).

 

7. Υπεύθυνη Δήλωση οικογενειακής κατάστασης των γονέων του παιδιού

 

8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

 

9. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων από τρίτες χώρες στους Σταθμούς εκτός των προηγούμενων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης διαμονής σε ισχύ στην χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις(πράσινη κάρτα). Σε  περίπτωση που έχει λήξει η άδεια διαμονής, απαιτείται η τελευταία άδεια διαμονής  καθώς και αίτηση ανανέωσής της συνοδευόμενη από βεβαίωση του αρμόδιου φορέα, ότι έχει κατατεθεί η σχετική αίτηση.

 

10. Εάν η ενδιαφερόμενη μητέρα είναι άνεργη (σε περίπτωση υλοποίησης της δράσης εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής από το Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Δήμου Νότιας Κυνουρίας ), απαιτείται:

 

α) Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ (αν έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου) ή την κατάσταση ανανεώσεων της κάρτας ανεργίας, όπως αυτή εκτυπώνεται από την επίσημη σελίδα του ΟΑΕΔ με τη χρήση του προσωπικού κλειδάριθμου ή όταν αφορά σε ειδικά ταμεία άλλο ισοδύναμο έγγραφο στο οποίο να βεβαιώνεται η ανεργία.

 

β) Σε  περίπτωση που η αιτούσα έχει σύζυγο ή σύντροφο (σύμφωνο συμβίωσης) άνεργο, απαιτείται Δελτίο Ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ (αν έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου) ή η κατάσταση ανανεώσεων της κάρτας ανεργίας, όπως αυτή εκτυπώνεται από την επίσημη σελίδα του ΟΑΕΔ με τη χρήση του προσωπικού κλειδάριθμου ή όταν αφορά σε ειδικά ταμεία άλλο ισοδύναμο έγγραφο στο οποίο να βεβαιώνεται η ανεργία.

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

 

Αναπηρία Γονέων ή τέκνου με ποσοστό 67%:

- Προσκομίζεται αντίγραφο απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής.

Παιδί ορφανό:

Προσκομίζεται ληξιαρχική πράξη του αποβιώσαντος γονέα.

Άγαμοι γονείς:

- Προσκομίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Διαζευγμένοι γονείς ή γονείς σε διάσταση:

- Προσκομίζεται βεβαίωση επιμέλειας αρμόδιου δικαστηρίου και διαζευκτήριο.

Και οι δύο γονείς φοιτητές:

- Προσκομίζεται βεβαίωση από την γραμματεία της Σχολής.

Γονέας στρατιώτης:

Προσκομίζεται βεβαίωση από το Στρατό.

                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ο Πρόεδρος Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ.

                                                                        

Σωτηρόπουλος Μιχαήλ

 

 

 

 

 

Προσθήκη σχολίου

Newsletter!

Τελευταίες Αναρτήσεις

 

apagio tampela

 

 

 e6647afa89a421b365fca0db25df5d88 XL

 

 

 

ahoranamou

 

 

 

 

 


petra club

ts

 

 

 apelontiritas

 

 

ΔΗΩ1

 

 banner good 70 x 400

 

 

 KARN

 

kakoyri lena

 

Επισκέψεις

Συνεργάτες

  22908541 2157345384290874 1295115643 o       

marneris

Τα του Δήμου

 

 diavgeia      notiakynouria